Close

Szkolenie CBAM – granicznym podatek węglowy

Od 1 października 2023 r. w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać graniczny podatek węglowy (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism). Import do UE towarów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych (cement, żelazo, stal, aluminium, energia elektryczna oraz niektóre wyroby przemysłu chemicznego jak nawozy i wodór) będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami i formalnościami, a po okresie przejściowym dodatkowymi kosztami. Dotyczy to również wyrobów pochodnych jak np. produkty z wymienionych metali typu drut, śruby, blachy, płyty, profile, rury czy pojemniki.
Jeśli importują Państwo tego typu towary powinni Państwo wziąć udział w tym szkoleniu aby poznać zasady CBAM oraz obowiązki które należy dopełnić.

Program

 1. Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu
 2. Co to jest CBAM i na czym polega?
 3. Cel wprowadzenia CBAM
 4. Podstawa prawna (rozporządzenie CBAM,  wykonawcze i kolejne)
 5. Ogólne informacje o  systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem)
 6. Zakres obowiązywania
  • Kategorie produktów
  • Obszary geograficzne
  • Kryterium wartości
 7. Podmioty objęte przepisami
 8. Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego
 9. Obowiązki związane z CBAM
  • Upoważnienia
  • Rejestracja operatorów, w tym rejestr przejściowy
  • Sprawozdania kwartalne (do 2025) – zawartość, korekta
  • Deklaracje roczne
  • Zakres przechowywanych danych i dowodów
 10. Portal CBAM i jego funkcje
 11. Organy biorące udział w procesie
 12. Kontrole kary i odpowiedzialność
 13. Informacje o emisjach
  • Gazy uwzględniane w mechanizmie
  • Ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP
  • Emisje wbudowane
  • Emisje bezpośrednie
  • Emisje pośrednie
 14. Obliczanie emisji wbudowanych
  • Możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej
  • Ścieżki produkcyjne
  • Granice systemowe
  • Jednostki produkcji
  • Towary proste
  • Towary złożone
  • Emisje z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP)
  • Emisje materiałów wsadowych (prekursorów)
  • Wartości standardowe, referencyjne i domyślne
  • Przepisy szczególne dla wybranych  towarów
 15. Przykład wypełnienia raportu kwartalnego na podstawie danych uczestników szkolenia lub przykładowych
 16. Weryfikacja sprawozdań
 17. Certyfikaty CBAM
  • Zasady sprzedaży i obrotu
  • Sposób ustalania ceny
  • Korekta związana z bezpłatnymi uprawnieniami EU ETS
  • Umarzanie
  • Anulowanie
  • Opłata emisyjna uiszczana w państwie trzecim
  • Rejestr CBAM
 18. Plan wdrażania we firmie
  • Określenie produktów objętych CBAM
  • Analiza ryzyka
  • Zasady zbierania danych od dostawców
  • Potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków
  • Zarządzanie danymi
 19. Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów
 20. Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia import towarów
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Wymagania wstępne: brak

Efekty kształcenia – absolwent tego szkolenia

 • Wie co to CBAM, dlaczego jest wdrażany i jak będzie działał
 • Jest świadomy obowiązków i odpowiedzialności w zakresie CBAM dla firm importujących towary z poza UE
 • Identyfikuje emisje wbudowane oraz wie jak je obliczać
 • Potrafi wypełnić sprawozdanie kwartalne CBAM
 • Wie jak przygotować firmę na wdrożenie CBAM i potrafi opracować plan wdrażania

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana
 • Rozwiązywanie testów
 • Warsztaty wyliczania emisji wbudowanych na przykładowych danych

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/