Close

Szkolenie: Raportowanie w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)

Szkolenie przeznaczone dla firm posiadających pozwolenia zintegrowane, które są zobowiązane po przekroczeniu progów określonych w rozporządzeniu E-PRTR (Nr 166/2006) składać sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do dnia 31 marca każdego roku. Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego wypełniania sprawozdania za pomocą portalu prowadzonego przez GIOŚ.

Program

 1. Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu)
 2. Wprowadzenie merytoryczne
  • Podstawowe akty prawne na poziomie europejskim i krajowym
  • Podstawowe definicje
  • Zakłady, rodzaje działalności, substancje oraz progi wydajności, do których ma zastosowanie rozporządzenie E-PRTR
  • Organy nadzoru
 3. Zasady sporządzenia raportów rocznych
  • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  • Zakres raportu
  • Sposoby pozyskiwania danych i ustalania wielkości
  • Emisje do powietrza
  • Emisje do wód
  • Emisje do ziemi
  • Transfer odpadów i ścieków
 4. Omówienie przykładowego raportu wprowadzonego do systemu
 5. Powiązanie z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE) oraz sprawozdawczością za korzystanie ze środowiska
 6. Kontrole i odpowiedzialność karna
 7. Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, analiza przypadków, podsumowanie

Adresaci szkolenia

 • Osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska / specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Pracownicy zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane lub chcących takowe uzyskać
 • Doradców i konsultantów z zakresu ochrony środowiska
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Wymagania wstępne: brak, w szkoleniu mogą wziąć udział uczestnicy nie posiadający jeszcze żadnej wiedzy w przedmiotowym temacie

Efekty kształcenia – absolwent tego szkolenia

 • Potrafi wymienić najważniejsze akty prawne dotyczące PRTR
 • Definiuje podstawowe pojęcia w zakresie PRTR
 • Rozróżnia i klasyfikuje działalności objęte obowiązkiem sprawozdawczym PRTR
 • Wypełnia sprawozdanie PRTR

Metody szkoleniowe

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Omawianie przykładów/studia przypadków (case studies)
 • Dyskusja moderowana

Trener prowadzący

dr Jacek Zatoński

Trener i konsultant z zakresu ochrony środowiska, śladu węglowego i BHP

Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora nauk o Ziemi. Wykładowca m. in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Więcej o trenerze

Zapisz się na szkolenie

Szkolenia otwarte

Sprawdź czy to szkolenie prowadzę z którymś z partnerów

Szkolenia zamknięte

Skontaktuj się ze mną:

Telefon: 501 481 401
Email:
Strona: www.zatonski.eu
Linkedin: pl.linkedin.com/in/jzatonski/